कस्ता कुरा योग्य मानिन्छन् ? हेनुृहोस् आजको नीति वचन


हरेकपल April 30, 2020

विषदप्यमृतं ग्राह्यममेध्यादपि काञ्चनम् ।
नीचादप्युत्तमां विद्यां स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि ।।
–चाणक्यनीति

विषसँगै रहेको भएपनि अमृत, फोहोर वस्तुँग भएको सुन, नीच मान्छेबाट उत्तम ज्ञान र दुष्ट कुलकै भए पनि असल पत्नी ग्राह्य मानिन्छन् ।


अमृत भनेको अमृत नै हो । चाहे विषको बीचमा मिसिएको किन नहोस्, त्यसलाई शुद्ध गरी अमृत बनाई सेवन गर्नुपर्दछ । यो नै उत्तम विकल्प रहन्छ । यसैगरी फोहोर वस्तुमै मिसिएको किन नहोस् सुन सुन नै हो । अतः मलमूत्रमै परेको भए पनि आगोमा तताएर सुनलाई शुद्ध गरी प्रयोगमा ल्याउनुपर्दछ । यसैगरी ज्ञान भनेको ज्ञान नै । चाहे असल व्यक्तिसँग होस् चाहे खराब । अतः खराब व्यक्तिसँगै भए पनि असल ज्ञान ग्राह्य मानिन्छ । यसैगरी खरबा कुलकै भए पनि सत्चरित्र भएकी कन्या ग्राह्य वा योग्य मानिन्छन् भन्ने नीति वचन मननीय छ ।