संगत कस्ता व्यक्तिसँग गर्नुपर्दछ ? हेर्नुहोस् नीति वचन


हरेकपल May 7, 2020

लोकयात्राऽभयं लज्जा दाक्षिण्यं त्यागशीलता ।
पञ्च यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात्तत्र सङ्गतिम् ।।
– चाणक्य

जीविका, डर, लाज, कुशलता, दान गर्ने प्रवृत्ति जहाँ हुँदैनन् त्यहाँका मान्छेको संगत नगर्नू ।


संगत गर्दा पनि विशेष ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । जसको संगतले जीविका चल्दैन । आफ्नो भलो हुँदैन त्यस्ताम व्यक्तिको स.गत नगर्नु भनेर चाणक्यले उपदेश गरेका छन् । यसैगरी डर, लाज, दान गर्ने प्रवृत्ति नभएका वयक्तिको संगतले पनि भलो नहशुने मत चाणक्यले राखेका छन् । त्यसैले जीविका चल्न सक्ने, डर, लाज, भय र दान गर्ने प्रव्ृत्ति भएका व्यक्तिको संगत नै कल्याणकारी हुने नीति वचन मननीय छ ।